Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja turističke agencije Svijet putovanja d.o.o.
Ovi uvjeti putovanja, rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između turističke agencije Svijet putovanja d.o.o. i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.
1. Prijave i ugovaranje putovanja
Putnik se za putovanje koje organizira Svijet putovanja može prijaviti u svim poslovnicama Svijeta putovanja telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, uplatom prve rate (predujma) odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).
2. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna vrsta/tip kabine na brodu, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.
3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Svijet putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:
- promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa
- promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.)
- promjene tarifa hotelijera i prijevoznika
Svijet putovanja može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz st. 1 ovog članka. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Svijet putovanja ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Svijeta putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.
4. Popusti za djecu i druge pogodnosti
Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.
5. Putna dokumentacija
Svi putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu.
Putna dokumentacija podrazumijeva:
1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,
2. za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,
3. za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu
6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima Svijeta putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Svijet putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.
7. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju u apartmanu tj. apartman se ne može rezervirati za veći broj gostiju od broja kreveta u njemu. Dijete se u tom slučaju računa kao odrasla osoba. Ukoliko kod smještaja done do toga da se u prethodno plaćenoj trokrevetnoj sobi nađu samo dvije osobe ili da dvokrevetnu sobu koristi samo jedna osoba za nezauzeti krevet bezuvjetno se plaća 100% cijene aranžmana. U slučaju da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti nikakav uplaćeni dio budući se cijena objavljena u cjeniku odnosi na cijeli apartman.
8. Troškovi dodatnih usluga i ponuda na upit izvan objavljenih programa
Ukoliko putnik podnese zahtjev za dodatne usluge ili programe koji nisu objavljeni odnosno nije poznata cijena putovanja, obvezuje se u trenutku podnošenja zahtjeva, na ime garancije plaćanja takvih usluga Svijetu putovanja uplatiti gotovinski polog u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge, odnosno ovlašćuje Svijet putovanja da izvrši terećenje kreditne kartice u visini od 10 % ukupne cijene dodatne usluge. Ukoliko u trenutku upita cijena dodatne usluge/programa nije poznata, putnik je obvezan uplatiti na ime pologa paušalni iznos u visini od 500,00 kn, odnosno Svijet putovanja će za navedeni iznos izvršiti terećenje po kreditnoj kartici. Svijet putovanja se obvezuje izvijestiti putnika o raspoloživosti dodatnih usluga najkasnije u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva. Putnik se obvezuje u roku od 24 sata od zaprimanja obavijesti Svijet putovanja o raspoloživosti dodatnih usluga uplatiti ukupan iznos cijene usluge, time da se uplaćeni gotovinski polog odnosno iznos plaćen putem kreditne kartice uračunava u cijenu usluge. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u navedenom roku, Svijet putovanja zadržava uplaćeni gotovinski polog, odnosno iznos naplaćen terećenjem kreditne kartice. Ukoliko Svijet putovanja u navedenom roku obavijesti putnika o nepostojanju raspoloživih dodatnih usluga, obvezuje se u roku od 2 radna dana od davanja obavijesti, izvršiti povrat uplaćenog gotovinskog pologa, odnosno izvršiti storno uplate putem kreditne kartice.
9. Odustajanje od putovanja
Ukoliko putnik otkaže aranžman Svijet putovanja od ukupne cijene aranžmana zadržava:
- do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
- 29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 7 - 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
- nakon polaska 100% cijene aranžmana
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Svijet putovanja zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Svijet putovanja će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Pri ugovaranju charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tečajeve stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove, daleka putovanja te drugih specifičnih programa (npr. hodočasnička putovanja zatvorenih grupa), kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza putovanja. Svijet putovanja u slučaju otkaza putnika pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 9 Općih uvjeta. Na navedena putovanja primjenjuje se posebna otkazna skala koja se nalazi u programu odnosno katalogu tih putovanja. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Svijet putovanja zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.
10. Osiguranje od rizika otkaza
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 9 ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje otkaza putovanja. Za neke aranžmane Svijet putovanja je predvidio obaveznu doplatu putnog osiguranja. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka Svijet putovanja d.o.o. zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 9. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.
11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Svijeta putovanja pri čemu Svijet putovanja djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.
12. Otkaz putovanja od strane Svijet putovanja ili promjena programa
Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Svijet putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana.Svijet putovanja zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Svijet putovanja zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Svijet putovanja otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.
13. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Svijet putovanja a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Svijet putovanja pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Pratitelj Svijeta putovanja pratitelj će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Svijet putovanja može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Svijet putovanja nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
14. Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
15. Zdravstveni propisi
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.
16. Prtljaga
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.
17. Reklamacije
Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Svijet putovanja takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po „Fortuna sistemu“ putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Svijet putovanja će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.
18. Obveze Svijeta putovanja
Svijet putovanja je dužan brinuti se o izvršenju usluga kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Svijet putovanja je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Svijet putovanja će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način (uključujući poštivanje obveze mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika), osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Svijet putovanja će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Svijet putovanja nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. Svijet putovanja ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.
19. Obveze putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga Svijeta putovanja. U slučaju da putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i predstavnikom Svijeta putovanja. Ako putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, Svijet putovanja, osim prava na naknadu štete ima i pravo prekinuti putovanje tom putniku, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev putnika pri čemu Svijet putovanja nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.
20. Uvjeti prijevoza putnika u zračnom prijevozu
Uvjeti zračnog prijevoza putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se putnik dužan pridržavati.
21. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Svijeta putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravajuću kuću Triglav osiguranje d.d. gdje je zakonska jamčevina uplaćena po polici br. 990007033401
22. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Svijet putovanja ima s osiguravajućom kućom Triglav osiguranje d.d. sklopljen ugovor (policu) osiguranja od odgovornosti br. 990007033401, za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.
23. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Svijet putovanja se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Svijeta putovanja.
24. Last minute i "fortuna" putovanja
Putnik koji zaključio ugovor o organiziranju putovanja kao „last minute“ (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.) tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator ne može utjecati, a ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga ugovaratelj niti putnik nemaju pravo prigovora prema organizatoru. Svijet putovanja jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji te države) i vrstu izabrane usluge (noćenje, polupansion, all inclusive...)
25. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa sa Svijetom putovanja, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Svijet putovanja. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Svijet putovanja nastupa kao posrednik, Svijet putovanja ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Svijet putovanja zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja tog organizatora
Zagreb, 9. travnja 2011.